Tips hur du köper ett företag till salu i Stockholm

Företagsmäklaren ger råd om lokalhyran

Företagsmäklare som Nextor är experter på den lokala fastighetsmarknaden och kan hjälpa företag att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar hyrorna för kommersiella lokaler såsom kontor, butikslokaler eller restauranger. Med fastighetsmäklarens rådgivning i lokalfrågor kan affärsidkare få hjälp att agera taktiskt smart kring sådant som rör företagets hyresavtal. Speciellt i tider då konjunkturen ändras snabbt i antingen positiv eller negativ riktning.  

 

Större hyreshöjningar i Stockholm än ett genomsnittligt år

 

Hyrorna för kommersiella lokaler i Stockholm höjs mer år 2023 än vad som varit det normala under den senaste 10-årsperioden. Ekonomiredaktioner och organisationer som arbetar med marknadsbevakning har rapporterat att hyreshöjningar för kommersiella lokaler legat runt 9% de senaste åren. Samtidigt har inflationen årligen legat runt nollstrecket. Många hyresgäster har vid årsskiftet 2022 – 2023 istället sett sina lokalhyror höjas med ca 11%. Siffran är uppskattad och inkluderar de viktigaste stadsdelarna Vasastan, Södermalm, Östermalm och Kungsholmen.

 

nflation ger högre lokalhyror i Stockholm

Högre lokalhyror för verksamheten? Företagsmäklaren hjälper er i frågor om hyran i Stockholm

 

Det är värt att notera att hyresmarknaden i Stockholm är dynamisk och påverkas av många faktorer, såsom efterfrågan på fastigheter, tillgången på lediga lokaler, den ekonomiska situationen och allmänna marknadstrender. Prishöjningar eller sänkningar kan vara olika för olika typer av fastigheter och kan också variera beroende på geografisk plats, vilket gör det svårt att ge en generell och definitiv uppgift om hur mycket hyrorna kommer att höjas eller sänkas under en viss tidsperiod. Endast en erfaren företagsmäklare som årligen förmedlar många lokaler inom en stadsdel, och ännu mer specifikt för vissa adresser, har kunskap om gällande marknadshyra. 

 

 

Indexerad hyreshöjning i många kommersiella lokalhyresavtal

 

De flesta hyreskontrakt för lokaler – butiker, restauranger eller kontor i Stockholm – har en klausul om indexerad hyreshöjning. En indexerad hyreshöjning innebär att hyran för lokalen justeras i enlighet med en indexeringstakt. Indexeringstakten kan vara baserad på en rad olika faktorer, till exempel konsumentprisindex (KPI), producentprisindex (PPI) eller hyresindex.

Den här mekanismen ger fastighetsägaren en möjlighet att justera hyran i linje med den allmänna inflationen eller andra faktorer som kan påverka fastighetens värde eller kostnad för drift. Indexeringen sker vanligtvis en gång per år vid ett givet datum och leder till att hyran ökar i linje med indexets rörelse under året.

 

Det finns olika typer av indexering, till exempel:

 

KPI-indexering

Hyran justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindexet, vilket mäter förändringen i priserna på varor och tjänster som konsumenter köper.

 

PPI-indexering

Hyran justeras i enlighet med producentprisindexet, som mäter förändringen i priserna på varor och tjänster som produceras inom ekonomin.

 

Hyresindexering 

Hyran justeras i enlighet med hyresindexet, som är en indexeringstakt som är specifik för fastighetsmarknaden och mäter förändringen i hyresnivåerna för liknande fastigheter i samma geografiska område.

 

Indexering av hyran ger både hyresgäster och fastighetsägare en viss grad av förutsägbarhet och stabilitet i hyresavtalet eftersom hyresgästerna kan förvänta sig att hyran justeras i linje med inflationen eller andra faktorer och fastighetsägarna kan behålla fastighetens värde och lönsamhet genom att anpassa hyran till marknadsförhållandena.

 

hyresnivå för lokal i Stockholm påverkas av konjunktur

Hyresnivåerna påverkas av inflationen genom bland annat indexerad hyreshöjning i hyresavtalen

 

Anlita en företagsmäklare vid hyresförhandling

 

En företagsmäklare kan bistå vid hyresförhandlingar på flera olika sätt. Nextor har ett väl inarbetat koncept som vi beskriver på sidan om förhandlingsprocessen. Nedan är de generella faserna i en hyresförhandling.

 

Förberedelse inför förhandlingarna

Företagsmäklaren hjälper sin part att förbereda sig inför hyresförhandlingarna genom att göra en analys av marknadspriserna för liknande fastigheter i området, samla in relevant data och dokumentation om fastigheten. Eventuella förbättringar eller förändringar som kan göra det möjligt att få en önskad hyra identifieras.

 

Förhandlingsstrategi

Företagsmäklaren hjälper parten att utveckla en förhandlingsstrategi baserad på den information som samlats in och analysen av marknadspriserna. Detta kan inkludera att identifiera de viktigaste faktorerna som påverkar hyresnivåerna och vilka som kan vara förhandlingsbara.

 

Förhandlingsprocess

Företagsmäklaren hjälper till under själva förhandlingsprocessen genom att förhandla med motparten å kundens vägnar, hantera eventuella frågor eller missförstånd som kan uppstå och föra en öppen och tydlig kommunikation mellan båda parter.

 

Uppföljning

Efter hyresförhandlingarna hjälper företagsmäklaren till med att följa upp och säkerställa att avtalet följs. Detta kan innebära uppföljning för att se till att eventuella överenskommelser eller löften efterlevs samt att utvärdera resultatet av förhandlingarna och planera för framtida hyresförhandlingar.

 

I allmänhet är företagsmäklare experter på fastighetsmarknaden som underlättar vid överlåtelser av lokaler och verksamheter. 

 

Hör av dig så berättar vi mer